Verksamhetsberättelse 2016

Miljökommitténs Verksamhetsberättelse 2016

Vid årets första möte 2016-04-18 drogs slutsatser och erfarenheter av det gångna årets arbeten. Dammarna har inventerats och karparna har räknats. Med hjälp av den nya grävskopan har vass och kaveldun i flera dammar klippts och rensats bort  under den tidiga våren med mycket gott resultat. Särskilt dammarna runt klubbhuset öppnade utsikter och frigjorde vattenytor. Antalet karpar i dammarna är för stort. Försök gjordes att fånga upp några, men uppgiften visade sig svår att utföra och endast en karp togs upp.

Ängarna har frösåtts två år i rad, men blomningen har uteblivit. Denna våren sattes därför 200 färdiga plantor på de två försöksängarna. Blomningen blev inte heller detta året särskilt stark. Vi beslöt att avvakta ytterligare en säsong i hopp om en förändring. Ängarna slås i slutet av sommaren varefter klippet får ligga kvar ca tre veckor för att fröa av sig. 

Vattenprover togs på de tre ställen på banan vilka kontinuerligt undersökts sedan år 2004.  En sammanställning av de sju analysvärdena (pH-värde, ledningsförmåga, hårdhet, fosfat, nitrit, nitrat, färg), för åren 2004-2015 visade relativt jämna värden.

Dåliga, gamla träd på banan har avverkats och nya småträd, främst björk och lind, som tagits från den  från omgivande terrängen, har planterats enligt konsultens råd. Den torra försommaren kan ha gjort att de nya träden fått svårt att ta sig.

Miljökommitténs hemsida har färdigställts. Alla rapporter och naturinventeringar har lagt ut som pdf-filer.

Svenska Golfförbundet utsände under våren ett upprop till Sveriges golfklubbar att anta  miljöcertifiering enligt GEO (= Golf Environment Organization). Miljökommittén beslöt att följa detta upprop. Arbetet med vår recertifiering startade under hösten efter kontakter med styrelsen för deras godkännande av extra arbetsinsatser och kostnader. Sammanställning av de senaste fyra årens årsförbrukningar av gödsel, bränsle, gas, olja, vattenförbrukningen, elförbrukningen och förbrukningen av bekämpningsmedel har gjorts  enligt krav från GEO.