Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2015 och Verksamhetsplan för 2016

 

Miljökommitténs  Verksamhetsberättelse 2015

Miljökommitténs arbete inleddes med ett möte med Kungsbacka kommun 2015-03-25. Viktiga frågor gällde:

  • Nya föreskrifter angående Bekämpningsmedelsdirektivet
  • Vattenfrågor, vattenkvalitet och provtagning
  • Skyddsjakt och djurliv på området
  • Kommunens tillsyn

Kungsbacka kommun, Miljö och Hälsoskydd, gjorde en inspektion på vår anläggning den 28 maj 2015. De fick ett gott intryck av verksamheten.

Trädplantering och avverkning har följts i samråd med Bankommittén. De viktigaste frågorna gällde nyplantering och avverkning av gamla träd, renovering av gärdsgårdar och skogsröjning. Nyplantering av träd från småträd i området görs innan gamla, döda träd tas bort. Befintliga skötselplaner gäller och har följts upp. Fågelholkarna har inventerats. På grund av den kalla våren var färre holkar bebodda än tidigare år.

Problemen med dammarna har blivit akuta.  Dammarna blir alltmer igenväxta av vass och kaveldun och med flytbladsväxter, t ex gäddnate på ytan. Att rensa dammarna ansågs ha hög prioritet. Detta kräver tillgång till en skopa för vassröjning som måste utföras under  år 2016.  Vissa dammar innehåller karpar. Dessa har kommit att bli ett problem i sig, då de är alltför många. Därmed förfulas dammarna och fågellivet störs allvarligt. Problemen är alltså kala dammar med karpar och igenväxta dammar med vass.

 

Vattenprover har tidigare tagits på tre ställen på banan under en period av ca 10 år. Genom kontakter med  miljökonsultbolaget Melica har, på vårt initiativ, vattenprover ånyo tagits på vår klubb och på ytterligare tre av de samverkande klubbarna. Resultaten sammanställs och jämföres.

Verksamhetsplan 2016

  • Följa trädplantering och nödvändig avverkning enligt Skötselplan
  • Dammarnas skötsel och försök med vassklippning
  • Ökad myndighetskontakt, nya bekämpningsmedelsdirektiv
  • Aktivera information och kommunikation med medlemmarna