Hyra Golfbil

Uthyrning av golfbil

Golfbil finns att hyra för dig som innehar B-körkort. Vid tävlingsspel skall giltigt läkarintyg och intyg för gofbil uppvisas.

 Hyra per gång

18 hål gäst 18 hål medlem
Utan
läkarintyg
Med
läkarintyg
Utan 
läkarintyg
Med 
läkarintyg
400 kr 300 kr 300 kr 200 kr

 

9 hål gäst 9 hål medlem
Utan läkarintyg Med läkarintyg Utan läkarintyg Med läkarintyg
200 kr 150 kr 150 kr 100 kr

 

Klippkort/Årskort 

(läkarintyg krävs)

Klippkort
10 ggr
Klippkort
25 ggr
Årskort
1 500 kr 3 500 kr 5 000 kr

 

Golfbil bokas på nätet eller förbokas i receptionen på 031-93 81 80. Vi reserverar oss för eventuellt golfbilsförbud om banan t.ex. är för blöt.

Hyresvillkor för golfbilar

§ 1.             Villkor för att få hyra och framföra golfbil 
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning. Vidare krävs läkarintyg/tillstånd för golfbil eller uppenbar skada i enlighet med regelverk för Hallans Län.

§ 2.              Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3.              Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Bilar får under inga omständigheter framföras på, eller tätt intill fore-green. Hänvisningsskyltar för bilar skall respekteras.
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4.              Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5.              Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktions- och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden pga fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6.              Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7.              Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, sättas på laddning samt tömmas av hyresmannen. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.