Hyra Golfbil & vagn

Uthyrning av golfbil

Vi har 12 stycken golfbilar till uthyrning för dig som har B-körkort. Vid tävlingsspel skall giltigt läkarintyg och intyg för golfbil uppvisas.

 Hyra per tillfälle

Hyra per tillfälle   Utan
läkarintyg
Med
läkarintyg
18 hål Medlem 300 kr 200 kr
18 hål Gäst 400 kr 300 kr
       
9 hål Medlem 150 kr 100 kr
9 hål Gäst 200 kr 150 kr

 

Klippkort - läkarintyg krävs

Klippkort - 10 ggr Klippkort nr 1 - 25 ggr* Klippkort nr 2 - 25 ggr
1 500 kr 3 500 kr 1 500 kr

 

* Vid köp av Klippkort nr 2 - 25 ggr är kostnaden 1 500 kr, då Högkostnadsskydd (5 000 kr) har uppnåtts. Outnyttjade gånger kan ej sparas till nästkommande år. För att uppnå Högkostnadsskyddsbelopp kan ej 10-kort räknas in.

   

Boka Golfbil

Golfbil kan med fördel bokas i samband med starttidsbokning via Min Golf eller Kansli. Vi reserverar oss för eventuellt golfbilsförbud om banan t.ex. är för blöt.

Boka vagn

Vagn 60 kr/runda
Elvagn* 150 kr/runda

Bokas via shop/reception: shop@kungsbackagk.se eller telefon 031-93 81 89
*Elvagn bokas 1 dag innan spel

 

Hyresvillkor för golfbilar

      

§ 1.             Villkor för att få hyra och framföra golfbil 
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning. Vidare krävs läkarintyg/tillstånd för golfbil eller uppenbar skada i enlighet med regelverk för Hallans Län.

§ 2.              Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3.              Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Bilar får under inga omständigheter framföras på, eller tätt intill fore-green. Hänvisningsskyltar för bilar skall respekteras.
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4.              Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5.              Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktions- och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden pga fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6.              Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7.              Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, sättas på laddning samt tömmas av hyresmannen. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.