Miljö

1. Miljökommitténs övergripande målsättning:

 

Att värna den yttre och inre miljön till nytta för människor och natur!

Det innebär att hälsa och miljö ska skyddas, att natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas. Den biologiska mångfalden ska bevaras, god hushållning med mark och vatten ska tryggas samt att återanvändning och återvinning ska främjas. Kungsbacka GK blev år 2011 internationellt miljöcertifierad av GEO, Golf Environment Organisation. Certifieringen omfattar miljöpåverkan inom följande sex områden, vilka är grunden för vårt miljöarbete på klubben:

 • Landskap och ekosystem

Natur- och kulturvärden behålls och utvecklas. Sällsynta arter och vackra växtplatser anges.

 • Vatten

Vatten från bergen och i dammarna används för styrd bevattning av banan. Vårt eget vattenreningssystem gör utsläppen till havet minimala.

 • Energi och råvaror

Elförbrukningen kontrolleras och minskas. Maskinhallen har bergvärme. Arbetsfordonen är  dieseldrivna och körsträckorna planeras för att minska drivmedelsförbrukning och CO2-utsläpp.

 • Produkter och leverantörer

Användning av gödsel och bekämpningsmedel minimeras. Avfallet återanvänds eller hanteras professionellt av Renova.

 • Miljökvalitet och speciella miljöåtgärder

Årliga avläsningar görs av vatten, drivmedel, kemikalier och återvinning. Personal och ansvariga följer kurser och utbildningar.

 • Folk och Samhälle, med miljökontakter och aktiviteter

Ett aktivt miljösamarbete med golfklubbarna i Kungsbacka kommun finns. Informationsutbyte sker  med kommunen och naturvårdsorganisationer. Årlig uppföljning av miljöarbetets målsättningar görs.

 

2.  VERKSAMHETSPLAN ÅR 2017

 

Övergripande målsättning 2017:

 • Att värna den yttre och inre miljön till nytta för människor och natur

 

Målsättning 2017:

 • Att genomföra recertifiering enligt GEO
 • Att attrahera nya medlemmar till Miljökommittén
 • Att aktivera information och kommunikation med medlemmarna
 • Att verka enligt fastställd Skötselplan

3. Fåglar och djur i Hamras natur – ett bildspel

Det finns 3 st informationstavlor utplacerade i området med bild och text om Floran (vid klubbhuset), Fågellivet (vid kiosken) och Faunan (vid klubbhuset)

Floran i området handlar om träd och växter.

Ek, bok och lind finns på flera ställen i området. Skogsbrynen består mest av lövträd som ger ljus och fukt till den varierade växtligheten, särskilt på vår och försommar. Björk, asp, lönn, hassel och slån är lövträd som stammar från de ursprungliga markerna. Krikon och vildapel är rester från de gamla fruktodlingarna som funnits vid Vallda dalar. Det finns en mångfald av växter på banan. På infotavlorna nämns 9 st som är rödlistade (utrotningshotade), sällsynta eller lite intressanta, t ex trollsmultron, svavelsippa, Jungfru Marie nycklar och skogsbingel.

Fågellivet är rikt inom området med öppna ytor, skog och närheten till havet. Golfklubben har satt upp 125 småfågelholkar och 16 starholkar. Vissa år görs inventering av innehållet i holkarna och ringmärkning har gjorts. Cirka 70 % av holkarna är årligen bebodda. Flera av holkarna är sponsrade av klubbens medlemmar, vilket medger både tillsyn, förnyelse och ombyggnad.

 

Talgoxe, blåmes och stare häckar gärna i våra holkar. Koltrast och taltrast hörs här om våren. Gök har tyvärr minskat, men hörs ibland nere vid havet. Hackspettarna hörs tydligt inom området. Spillkråkan känns igen på sin svarta färg och röda hätta, liksom gröngölingen på sin gröna färg. Större hackspett och den mindre spetten häckar inom området. Hackspettarna gynnas speciellt av bevarandet av döda träd, ”död ved lever”.

 

Sim- och vadarfåglar  har vi många. Rörhönan häckar i några av våra dammar. Strandskatan ser vi ofta på golfbanorna. Den har ett gällt och skrikigt ljud. Grågås och Kanadagås finns nere vid havet. Häger kan ibland ses i dammarna. Av rovfåglar  finns bl a  Ormvråk, Sparvhök och Kattuggla, som häckar på ett par ställen inom området

Faunan:
Det finns en hel del vilda djur i området. Älg och rådjur ses ofta. Vildsvin kan förorsaka stora problem. De bökar och gräver upp stora ytor i sitt sökande efter larver, rötter mm. De förökar sig snabbt och stammen växer i hela Sverige. Elstängsel håller vildsvinen borta.
Det finns 14 st dammar inom området. I flera av dem finns gräskarp inplanterade. Det finns också salamander och grodor i vissa dammar.

(Länk till artikel om fåglar)

 

4 Naturundersökningar och skötselråd

Ett flertal naturundersökningar har gjorts i området. Följande rapporter finns:

 Naturvårdsinventering med skötselförslag för Kungsbacka Golfklubb. Krister Larsson, 2002
 Inventering av groddjur. Kungsbacka Golfklubb, Hamra, Särö. Göteborgs Stadsmuseum. Maria Magnusson och Lena Stålsjö, 2004.
 Miljöanpassning av en golbana. Lisa Finn. Chalmers 2003
 Environmental Assessment of a Golf Course – A first step towards Environmental Product Declarations (EDP), Chalmers 2012
 Växtval och skötselråd, Anders Green, 2014
 Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka Golfbana. Naturcentrum 2014.

De senaste rapporterna (2014) ger skötselråd m a p prioriterade områden i Verksamhetsplanen.