När blir det ett slags plikt? Två slags plikt? Diskvalifikation?

Något riktigt bra och entydigt svar på denna fråga finns tyvärr inte. Men lite förenklat kan man säga att det blir ett slags plikt då en spelare ”slarvar” eller då han köper sig fri från ett hinder eller ospelbar boll. Två slags plikt blir det då en spelare bryter mot en regel - ofta på ett sådant sätt att han skulle vinna fördelar om han inte blir ”pliktad”.  I vissa fall måste han dessutom rätta till detta misstag för att undgå att bli diskvalificerad.

Ett slags plikt

En vanlig situation då det blir ett slags plikt, är då spelaren orsakar att hans boll i vila rubbas. En boll anses har rubbats eller rört sig om den lämnat sitt läge och stannat på en annan plats.

Ett annan vanlig situation då det blir ett slags plikt, är när en spelare lyfter bollen utan att markera den. Det kan t ex ske i samband med att han vill identifiera bollen eller för att se om den är skadad. Grundregeln är att en om boll skall återplaceras enligt någon regel, så måste bollens läge markeras innan den lyfts. OBS! Även när det finns en lokal regel om lägesförbättring skall bollens läge alltid markeras innan den lyfts.

Ett slags plikt blir det också om du rubbar din boll i spel vid en provsving (utom på tee) eller när du tar bort ett löst naturföremål (utom på green).

Likaså då du förlorat bollen och måste gå tillbaka till föregående plats och spela en ny boll. OBS! Den nya bollen är i spel så snart du droppat den. Och i samma ögonblick är din ursprungliga boll inte längre i spel. Detta gäller även om någon skulle hitta din ursprungliga boll inom 5 minuters letande och innan du hunnit slå något slag på den droppade bollen.

Undantag: Om föregående plats är på tee är den nya bollen inte i spel förrän du utfört ett slag.

En rubbad boll skall alltid återplaceras innan den spelas. Om du inte gör det spelar du från fel plats och ådrar dig istället två slags plikt.

Två slags plikt

Spelar du på fel boll ådrar du dig två slags plikt. Fel boll är varje boll som du själv inte har satt i spel. Fel boll är också en boll som hamnat out of bounds, liksom en boll som inte har återfunnits inom fem minuter. För att undvika att bli diskvalificerad måste spel på fel boll alltid rättas till innan du slår ut på nästa tee eller lämnat green om det hände på sista hålet.

Spel från fel plats ger också två slags plikt. Ett vanligt exempel på detta är då en rubbad boll inte återplaceras innan den spelas. Ett annat exempel på spel från fel plats är när en spelare felaktigt droppar inom två klubblängder (istället för en klubblängd) från närmaste punkt för lättnad för t ex MUA eller ett oflyttbart hindrande föremål och spelar därifrån.

Fel plats är det också, om det inte är känt eller så gott som säkert att en boll hamnat i ett vattenhinder och bollen droppas och spelas från en punkt nära hindret eller på flagglinjen. I detta fall har spelaren oftast även vunnit distans, eftersom han enligt reglerna skulle ha gått tillbaka och spelat en boll från den plats där han senast spelade. Rättar han inte sitt misstag blir han diskvalificerad.

Diskvalifikation

De diskvalifikationer en tävlingsledning ofta har att hantera, är då en spelare missat att notera sitt korrekta spelhandicap (= erhållna slag enligt slopetabellen) på scorekortet, eller då han noterat för låg score på något hål.

En för låg score kan bero på att spelaren ”glömt” något slag eller underlåtit att ta med pliktslag. Om en eller flera medtävlare känner till och inte påtalar detta innan scorekortet lämnas in till tävlingsledningen, blir även de diskvalificerade. Resultatet kan bli att en hel ”boll” blir diskvalificerad för att man är ”snäll”.

Nytt från 2016 är att en spelare inte diskvalificeras för att ha lämnat in en för låg score på något hål om detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte visste att han hade fått. Spelaren får då i stället plikten enligt den gällande regeln och ytterligare två slags plikt för varje hål där tävlaren brutit mot Regel 6-6d (Fel score på hål). 

Visst kan det kännas obehagligt att påtala att en spelare ådragit sig ett eller flera pliktslag. Men tänk då på att det är han och inte du som gjort ett regelbrott, och att den som inte påtalar ett begånget fel själv gör sig skyldig till regelbrott. Dessutom finns det andra tävlanden vars placering påverkas av att någon får en felaktigt för bra score.

Med andra ord: En riktigt meningsfull tävlingsverksamhet på vår klubb bygger på goda regelkunskaper och ärlighet.