Hördalens Naturreservat

Beläget bredvid Kungsbacka Golfklubb ligger vackra Hördalen. Hördalen är en öst-västlig dalgång sydost om Särö. Dalen är knappt en kilometer lång och som bredast ett par hundra meter. Här finner man gamla ekjättar och ett rikt växt- och djurliv. 

 

Värdefulla träd

Det dominerande trädslaget i Hördalen är ek. I dalgången växer månghundraåriga ekar med väldiga kronor och grov bark och uppe på de magra bergknallarna bildar bergeken krattskogar. På bergets nordsluttning finns även blockrika rasmarker med lönn och lind. Den krattartade ekskogen är cirka 80-120 år gammal, medan ekbjässar på över 500 år påträffas i den norra sluttningszonen. I sydvästra delen av dalgången ligger ett alkärr.

Hotade arter

Dalgången är hemvist för ett stort antal hotade och ovanliga arter. Här finns två starkt hotade rödlistade tickor, tårticka och eklackticka, den senare är bara känd från två lokaler i landet. Tårtickan är en svamp som växer vid basen av främst gamla och grova ekar. Vid tillväxten utsöndrar den bruna vätskedroppar som kan liknas vid tårar, därav dess namn. Bland övriga hotade arter här kan nämnas fågeltofsmossa, saffransfingersvamp, sandödla och skalbaggen gulbent kamklobagge.

Gammal slåtteräng

Dalen har tidigare använts som slåtteräng med bete i vissa partier. Detta öppethållande har möjliggjort för de gamla ekarna att utveckla sina magnifika kronor. Tack vare att solljuset når marken i den glesa skogen är örtfloran rik och om våren hittar man blåsippa, gullviva, skogsbingel och liljekonvalj. Även fågellivet är rikt med många häckande arter, bland annat kattuggla, ormvråk, gröngöling och stenknäck.

För att läsa mer om Hördalen, klicka här!

Kommentarer

Fler artiklar