Kallelse till årsmöte 2018

TID: Torsdag 12 april 2018 kl. 19.00

PLATS: Varlaskolans matsal, Kungsbacka

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTET

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens redogörelse för framlagd årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen en vecka före mötet.
Välkomna

/Styrelsen

Kommentarer