Årsmöte 2020

TID:     Onsdag 15 april 2020 kl. 19.00

ÄNDRAD LOKAL: Restaurangen, Kungsbacka Golfklubb

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTET

  1. Mötet öppnas
  2. Fastställande av röstlängd för mötet
  3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  8. Styrelsens redogörelse för framlagd årsredovisning
  9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga via kansliet en vecka före mötet.
Skickats ut 6 april via mail med information och handlingar.

Anmälan till mötet:
https://www.kungsbackagk.se/git/competition/?guid=2353572&fwid=10212

Välkomna!

/Styrelsen

Kommentarer