Kallelse till Höstmöte

Kallelse till Höstmöte


Välkommen till ett Föredrag med Magdalena Forsberg 
med början kl. 18.00, anmälan via Min Golf.

Kaffe & kaka serveras från kl. 17.30.  

DATUM: Tisdag 19 november 2019
PLATS: Kungsbacka Teater, Gymnasiegatan 44

Medlemmarna i Kungsbacka Golfklubb kallas härmed till Höstmöte med start kl. 19.00

 

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 7. Fastställande av medlemsavgifter, greenfee och medlemslån
 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser
 10. Val av ordförande för en tid av 1 år
 11. Val av tre ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år
 12. Val av två suppleanter för en tid av 1 år
 13. Val av en ledamot till valberedningen för en tid av 3 år
 14. Utdelning av förtjänsttecken, Årets Golfare, årets klubbmästare och årets Fredrik Jacobson Stipendiater
 15. Övriga frågor
 16. Avtackningar
 17. Mötets avslutande

 


Höstmöteshandlingar finns tillgängliga i kansliet från den 12 november.
                                                                                                                                                                

 

 /Styrelsen

Kommentarer