Kallelse & anmälan till Höstens Årsmöte 2021

Kallelse Höstens Årsmöte 2021 till medlemmar i Kungsbacka Golfklubb

Varlaskolans Aula eller digitalt, om så önskas

DATUM: onsdag den 17 november 2021 - start kl 19:00
TID: start kl 19.00 
PLATS: Varlaskolans Aula (Kungsgatan 10, Kungsbacka)

DIGITALT: se nedan ”För digital medverkan” (uppkoppling & anslutning kl 18:45-18.55)

ANMÄLAN: senast onsdag 10 november, via Min Golf länk

För digital medverkan:

 • Uppkoppling sker via en dator, telefon eller surfplatta
 • Länk till mötet skickas ut via e-post till de som vid anmälan önskat delta digitalt
 • Viktigt att alla som avser delta digitalt kontrollerar vilken e-postadress som angivits i Min Golf, se bifgoad fil. Det är till den e-postadressen som mötesinbjudan och länk till mötet skickas
 • E-postadressen skall vara personlig. Vid beslut och votering - endast en röst per e-postadress

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 7. Fastställande av medlemsavgifter, greenfee och medlemslån/inträdesavgift
 8. Fastställande av resultat-och investeringsbudget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Behandling av styrelsens förslag avseende stadgeändring
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 11. Val av ordförande för en tid av 1 år
 12. Val av tre ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år
 13. Val av två suppleanter för en tid av 1 år
 14. Val av en ledamot till valberedningen för en tid av 3 år
 15. Delgivning av Förtjänsttecken, Årets Golfare, Årets Fredrik Jacobson stipendiater
  och Årets Klubbmästare
 16. Övriga frågor
 17. Avtackningar
 18. Mötets avslutande

 

Möteshandlingar och Stadgar:

Möteshandlingar: Finns tillgängliga på klubbens hemsida under Medlemssidor fr.o.m. den 10 november.
Stadgar: Finns tillgängligt på klubbens hemsida under Medlemssidor (länk)

 

Välkommen!
/Styrelsen

 

Kommentarer