Kallelse till Höstmöte 2018

Höstmöte Kungsbacka GK, torsdagen den 22 november.

Vi vill ha ditt engagemang och delaktighet när vi fattar de viktigaste besluten för framtiden, det är då utvecklingskraften blir som störst!

Kl. 18:00
”Paneldebatt” med funktionärer, styrelse, medarbetare m.fl.

Kl. 19:00 ca – 21:30
Höstmöte

Plats: Varlaskolan

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 7. Fastställande av medlemsavgifter, greenfee och medlemslån
 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser
 10. Val av ordförande för en tid av 1 år
 11. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år
 12. Val av två suppleanter för en tid av 1 år
 13. Val av en ledamot till valberedningen för en tid av 3 år
 14. Utdelning av förtjänsttecken (Årets Golfare), årets klubbmästare och årets Fredrik Jacobson Stipendiater
 15. Övriga frågor
 16. Avtackningar
 17. Mötets avslutande

 
Höstmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen, på hemsidan och kommer i nyhetsbrev den 15 november.

/Styrelsen

 

Kommentarer