Fåglar och djur i Hamras natur

Floran i området handlar om träd och växter. Skogsbrynen består mest av lövträd som ger ljus och fukt till den varierade växtligheten, särskilt på vår och försommar (ger biologisk mångfald).

Fåglar och djur i Hamras natur – ett bildspel

Det finns 3 st informationstavlor utplacerade i området med bild och text om Floran (vid klubbhuset), Fågellivet (vid kiosken) och Faunan (vid klubbhuset)

Floran i området handlar om träd och växter.

Ek, bok och lind finns på flera ställen i området. Skogsbrynen består mest av lövträd som ger ljus och fukt till den varierade växtligheten, särskilt på vår och försommar. Björk, asp, lönn, hassel och slån är lövträd som stammar från de ursprungliga markerna. Krikon och vildapel är rester från de gamla fruktodlingarna som funnits vid Vallda dalar. Det finns en mångfald av växter på banan. På infotavlorna nämns 9 st som är rödlistade (utrotningshotade), sällsynta eller lite intressanta, t ex trollsmultron, svavelsippa, Jungfru Marie nycklar och skogsbingel.

Fågellivet är rikt inom området med öppna ytor, skog och närheten till havet. Golfklubben har satt upp 125 småfågelholkar och 16 starholkar. Vissa år görs inventering av innehållet i holkarna och ringmärkning har gjorts. Cirka 70 % av holkarna är årligen bebodda. Flera av holkarna är sponsrade av klubbens medlemmar, vilket medger både tillsyn, förnyelse och ombyggnad.

 

Talgoxe, blåmes och stare häckar gärna i våra holkar. Koltrast och taltrast hörs här om våren. Gök har tyvärr minskat, men hörs ibland nere vid havet. Hackspettarna hörs tydligt inom området. Spillkråkan känns igen på sin svarta färg och röda hätta, liksom gröngölingen på sin gröna färg. Större hackspett och den mindre spetten häckar inom området. Hackspettarna gynnas speciellt av bevarandet av döda träd, ”död ved lever”.

 

Sim- och vadarfåglar  har vi många. Rörhönan häckar i några av våra dammar. Strandskatan ser vi ofta på golfbanorna. Den har ett gällt och skrikigt ljud. Grågås och Kanadagås finns nere vid havet. Häger kan ibland ses i dammarna. Av rovfåglar  finns bl a  Ormvråk, Sparvhök och Kattuggla, som häckar på ett par ställen inom området

Faunan: 
Det finns en hel del vilda djur i området. Älg och rådjur ses ofta. Vildsvin kan förorsaka stora problem. De bökar och gräver upp stora ytor i sitt sökande efter larver, rötter mm. De förökar sig snabbt och stammen växer i hela Sverige. Elstängsel håller vildsvinen borta.
Det finns 14 st dammar inom området. I flera av dem finns gräskarp inplanterade. Det finns också salamander och grodor i vissa dammar.

(Länk till artikel om fåglar)