GEO-Rapport

Snabb översättning av rapport från Mårten Wallberg, GEOSA, ackrediterad kontrollant. Publicerad den 20 oktober 2011.

Sammanfattning

Kungsbacka GK ligger på den svenska västkusten och har två naturreservat som grannar. Omgivningarna består av vackra löv- och blandskogar  och i den ena änden av banan sluter Nordsjön upp med betade strandängar. Anläggningen innehåller flera sällsynta arter. Vattnet hämtas från tre huvudkällor; de omgivande bergen, renat vatten från den egna vattenreningsanläggningen och kommunalt vatten. Klubben har installerat fem värmepumpar med syftet att minimera energikostnaden och att vara miljövänlig. Den nya maskinhallen (2006) är utrustad med bergvärmepumpar, vilket är en utmärkt förnybar energikälla. Sedan några år har klubben ett fullskaligt återvinningssystem för sina sopor.

För tillfället är den vanligaste grässorten på greenerna vitgröe, men klubben har som mål att plantera in krypven på samtliga greener. Användningen av pesticider och gödning hålls på en minimal nivå och IPM-tänkandet förbättras kontinuerligt. Sen två år har anläggningen en egen vattenreningsanläggning vilket är utmärkt. Det renade vattnet förs tillbaka till banas dammar där det används i bevattningssyfte. Kungsbacka GK har bedrivit ett seriöst miljöarbete under mer än 10 år och fick Svenska Golfförbundets miljödiplom 2002. Klubben har under många år varit en av de mest drivande krafterna, både på distrikts- och nationell nivå, för miljöarbete på golfanläggningar.

Det är ingen tvekan om att Kungsbacka GK har ett genuint intresse samt kunskap när det gäller att bidra till en hållbar framtid. Ledningen och medlemmarna är engagerade i personalträning och ständig förbättring av anläggningens arbete med miljö och kommunikation med medlemmar och det omgivande samhället.

Landskap och ekosystem

Banan är lokaliserad mellan väg 158 och havet på Sveriges västkust, inte långt från Göteborg. Omgivningarna består av vackra skogar och i ena änden av banan möter Nordsjön med betade strandängar. Ekologiskt viktiga skogskanter har behållits väl och många av dammarna innehåller amfibier. Flera ekologiska undersökningar har utförts i samarbete med myndigheter och miljöföretag. Undersökningarna visade att det finns ett antal sällsynta och skyddade arter på banan. 140 fågelholkar har satts upp runt banan, vilket ökar biodiversiteten på många sätt.

Trots att Kungsbacka GK har en rätt god kunskap om naturvärdena och att en generell genomgång av de olika biotoperna gjordes år 2002 skall en större och djupare genomgång av av arter och biotoper rekommenderas. Denna undersökning skall kompletteras med en särskild skötselplan för olika områden. Restaureringen av några ängar tycks ha stannat upp, vilket är en skada. Det arbetet skall återstartas.

Vatten

Vattnet samlas in från tre huvudkällor: från de omgivande kullarna, renat vatten från egen anläggning för behandling av avloppsvatten och kommunalt vatten. Maskinhallens vatten kommer från dammarna på banan. Sannolikt behövs en ny, planlagd damm, särskilt för att minimera bevattningen med kommunalt vatten vid allvarliga torrtillfällen.

Klubben har insett att den skulle behöva en heltidsanställd person bara för att optimera vattenanvändningen. Detta är idag uteslutet på grund av budgetrestriktioner, men det påvisar den goda kunskapen om  bevattningens komplexitet. Trots att klubben har en god användning av vatten och god vård av naturen skall den lägga mer ansträngning på att behandla dammarna på ett mer strukturerat sätt till fördel för de arter som använder dem (trots att dammarna redan innehåller en del sällsynta arter). Det finns inget problem nu, men det kunde bli lite bättre med strukturerade underhållsplaner när det gäller att ta hand om artrikedomen.

Energi och resurser

Efter att ha använt direktverkande elenergi i åtskilliga år ska klubben installera fem värmepumpar för att både minimera kostnaderna och vara mer miljövänlig. Personalen använder mobiltelefoner för att kommunicera ute på banan i avsikt att minimera transporter under underhållsarbetet. Den nya maskinhallen (2006) är utrustad med bergvärmepumpar, en utmärkt förnyelsebar energikälla. 

Ingen fullskalig energiundersökning har genomförts men klubbens styrelse är på gång med att göra en första grundläggande undersökning. En fullskalestudie, eventuellt i samarbete med en expert, behövs absolut för att minimera energianvändningen till nytta för både miljön och ekonomin. 

Förvånansvärt nog använder klubben, bortsett från de bergvärmepumparna, över huvud taget inte några förnyelsebara energikällor. Detta kan genomföras efter diskussion med energibolaget och är kritiskt för ett fullskaligt miljömässigt tänkande och utförande.

Miljökvalitet

Sedan 2004 utför klubben vattenanalyser vid flera platser på banan. Analyserna visar på att utsläpp till omgivningarna inte sker, varken av farliga kemikalier eller av stora mängder gödningsämnen. Anläggningen har sedan några år sin egen vattenrening, vilket är ett ypperligt faktum. Reningsanläggningen har haft sina ”barnsjukdomar” och är nu på väg att fungera mycket bra. Det renade vattnet överförs till dammarna, där det sedan används för bevattningsändamål. Allt avloppsvatten från maskinhallen renas genom vattenbehandlingen. Allt riskavfall omhändertages av  det företag som behandlar det ordinarie avfallet för återvinning. På det hela taget har klubben ett mycket professionellt system för avfalls- och vattenhantering vilket är mycket imponerande.

Människor och samhälle

Kungbacka GK har utfört seriöst miljöarbete i mer än 10 år och har belönats med Svenska Golfförbundets miljödiplom år 2002. Klubben har i många år varit en drivkraft för seriöst miljötänkande och ledning, både i sitt eget distrikt och på nationell nivå. Den har mycket goda förbindelser med flera mindre organisationer (NGO:s), kommunen och andra myndigheter. Regelbunden miljöinriktad utbildning ges för personalen och ibland för medlemmarna, i avsikt att upprätthålla miljötänkandet. Klubben är angelägen att kommunicera sitt miljöarbete på många sätt, t ex med broschyrer, informationstavlor, nyhetsbrev, website. Klubben är en av de tre klubbar i distriktet som årligen arrangerar en golftävling kallad ”Miljöslaget” kopplat med miljöseminarier. 

Även om klubben har utfört bra arbete med kommunikationen skall den lägga viss ansträngning på att ha informationstavlor ute på banan, som innehåller information om naturen och milöarbetet. Detta är ett mycket trevligt och effektivt sätt att föra ut budskapet.

Produkter och hanteringskedjor

Kungsbacka GK har en inköpspolicy och anlitar företrädesvis certifierade leverantörer (dvs ISO 14001). Sedan några år har anläggningen fullskalig avfallshantering vilket innebär att största andelen av avfallet kan återanvändas eller recirkuleras. Anläggningen har planer på att placera ut papperskorgar på banan vid utslagsplatserna, vilket är en bra sak om det utfaller väl.

På de flesta greenerna är grässorten för närvarande vitgröe (Poa Annua), men klubben vill sätta in krypven (Agrostis Stolofinera) i stället p g a att krypven har bättre överlevnadsegenskaper under kalla vintrar. Mängden av pesticider hålls på ett minimum och allt ogräs som visar sig på greenerna tas bort mekaniskt. Användningen av gödningsmedel hålls också på en miniminivå. Den minimala användningen av pesticider och gödningsämnen innebär att banan många gånger inte har ”Augusta-utseende”, men skälen till detta, mest miljömässiga, kommuniceras mycket väl till medlemmar och gäster. Klubben har ett relativt gott IPM-arbete. 

Övergången till för klimatet bättre grässorter skall göras så snart som möjligt, såsom klubben har planerat att göra. En massa extraarbete kan sparas med detta och naturligtvis kommer även de miljömässiga vinsterna då att öka.

Erhållen dokumentation

 • Miljöpolicy
 • Miljömässig ledningsplan
 • Handlingsplaner och projektförslag
 • Mötesprotokoll
 • Nyhetsbrev
 • Externa undersökningar och rapporter
 • Interna rapporter
 • EIA statement
 • Nödfalls- och räddningsplan
 • Data från miljömätningar
 • Olycksrapporteringar
 • Utbildningsinsatser
 • Materialkunnande

Slutsats

Kungsbacka GK har en mycket vacker bana med två naturreservat som grannar. Detta faktum är  naturligtvis viktigt för banans ledning och bidrar till de vackra omgivningarna. Skogspartierna och det havsnära läget med vy över Hallands kustland är anslående vackert. 

Det finns ingen tvekan om att Kungsbacka GK har genuint intresse och kunskap om att göra allt man kan för att bidra till en hållbar framtid. Ledningen och medlemmarna är införstådda med personalutbildning och ständig förbättring av anläggningens arbete med miljö och kommunikation med medlemmar och samhälle.

Rekommendation

Jag, Mårten Wallberg, GEOSA, ackrediterad  kontrollant, rekommenderar att Kungsbacka Golfklubb skall tillerkännas GEO-certifierad status för excellens i miljöarbetet.

Produkter och hanteringskedjor

Kungsbacka GK har en inköpspolicy och anlitar företrädesvis certifierade leverantörer (dvs ISO 14001). Sedan några år har anläggningen fullskalig avfallshantering vilket innebär att största andelen av avfallet kan återanvändas eller recirkuleras. Anläggningen har planer på att placera ut papperskorgar på banan vid utslagsplatserna, vilket är en bra sak om det utfaller väl. 

På de flesta greenerna är grässorten för närvarande vitgröe (Poa Annua), men klubben vill sätta in krypven (Agrostis Stolofinera) i stället p g a att krypven har bättre överlevnadsegenskaper under kalla vintrar. Mängden av pesticider hålls på ett minimum och allt ogräs som visar sig på greenerna tas bort mekaniskt. Användningen av gödningsmedel hålls också på en miniminivå. Den minimala användningen av pesticider och gödningsämnen innebär att banan många gånger inte har ”Augusta-utseende”, men skälen till detta, mest miljömässiga, kommuniceras mycket väl till medlemmar och gäster. Klubben har ett relativt gott IPM-arbete. 

Övergången till för klimatet bättre grässorter skall göras så snart som möjligt, såsom klubben har planerat att göra. En massa extraarbete kan sparas med detta och naturligtvis kommer även de miljömässiga vinsterna då att öka.