Miljökommitténs målsättning

Miljökommitténs övergripande målsättning:

Att värna den yttre och inre miljön till nytta för människor och natur

Det innebär att hälsa och miljö ska skyddas, att natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas. Den biologiska mångfalden ska bevaras, god hushållning med mark och vatten ska tryggas samt att återanvändning och återvinning ska främjas. Kungsbacka GK blev år 2011 internationellt miljöcertifierad enligt GEO. Golf Environment Organisation. Certifieringen omfattar miljöpåverkan inom följande sex områden, vilka är grunden för vårt miljöarbete på klubben: