LONA - Projektet

LONA-projektet

Kungsbacka GK har under hösten 2019 av länsstyrelsen beviljats ett 3-årigt bidrag på totalt 100.000 kr för projektet ”Blommande marker i Hamra”. Det är ett s k LONA-bidrag (LONA= Lokala Naturvårdsinsatser). Projektets syfte är att öka den biologiska mångfalden, främst av blommande växter, och att främja förekomsten av pollinerande insekter inom golfbanans område. Projektet omfattar enligt åtgärdsplanen anläggande och utökning av befintliga blomsterängar, röjning av sly, skötsel av diken och vägkanter samt en plan för att bevara sällsynta/rödlistade växter.

Klickbar hänvisning till  ”Projektbeskrivning Blommande Marker i Hamra”

Klickbar hänvisning till ”Åtgärdsplan för projektet Blommande marker i Hamra”