Kungsbacka GK miljöcertifierad enligt GEO

Kungsbacka GK blev år 2011 för första gången miljöcertifierad av GEO, Golf Environment Organisation. Den 10 juni 2017 fick vi vårt andra GEO-certifikat, som visar att Kungsbacka Golfklubb uppfyller högt ställda miljökrav på världsnivå. Vi hade besök av en internationellt erkänd utvärderare som inspekterade klubbens miljöarbete. Certifieringen omfattar miljöpåverkan inom följande sex områden, vilka är grunden för vårt miljöarbete på klubben:

 • Landskap och ekosystem 
  Natur- och kulturvärden ska anges och beskrivas. Sällsynta arter och vackra växtplatser anges också. Klubben har stora skötselytor att hantera, bl a omfattar greenerna 2,4 hektar och fairways 16 hektar.
 • Vatten 
  Vatten från bergen och i dammarna används för styrd bevattning av banan, dock har vi ett stort behov av inköpt, kommunalt vatten.
 • Energi och råvaror 
  Elförbrukningen kontrolleras och har minskats genom luftvärme- och bergvärmepumpar och biodiesel till arbetsfordonen. Maskinhallen har bergvärme. Arbetsfordonen är  dieseldrivna och körsträckorna planeras för att minska drivmedelsförbrukning och CO2-utsläpp.
 • Gödningsämnen, bekämpningsmedel, avfall och leverantörer 
  Användningen av gödningsämnen och bekämpningsmedel minimeras, t ex används totalt 1 – 5 kg  bekämpningsmedel per år.  All avfallshantering sköts professionellt av IL-Recycling och Ragnsells.
 • Miljökvalitet och speciella miljöåtgärder 
  Vattenanalyser görs vid inflödet på golfbanan, på golfbanan och vid utflödet. Förvaringen av skadliga ämnen sker på ett godkänt sätt. Årliga avläsningar görs av vatten, drivmedel, kemikalier och återvinning. Personal och ansvariga följer kurser och utbildningar inom området.
 • Folk och Samhälle, miljökontakter och aktiviteter 
  Detta avsnitt omfattar våra kontakter med kommunen och andra golfklubbar. Ett aktivt miljösamarbete med golfklubbarna i Kungsbacka kommun finns. Informationsutbyte sker  med kommunen och naturvårdsorganisationer.

Miljöarbetet på klubben sker i samverkan mellan Miljökommittén och de ansvariga för banans skötsel. Utvärderaren skriver bl a att miljömedvetande och miljöhandling är djupt rotade i klubbens anda, som en del av den dagliga skötseln. Banchefen Henrik Larssons grundliga tänkande och avsikt att minska användningen av gödningsämnen, pesticider och bevattning sker utan att golfbanans kvalitet minskar. Den mängd gödningsämnen och pesticider som används är nere på en miniminivå. Detta ansågs vara ett mycket bra sätt att visa att en välskött golfbana praktiskt taget kan klara sig utan sådana ämnen. Problemet med det stora behovet av vatten för bevattning av golfbanan har hanterats på ett utmärkt sätt med hjälp av nya biologiska vätmedel. Detta är ett av framtidens stora problemområden i samhället, som här redan hanterats av klubben. Slutligen beskriver utvärderaren att vårt sätt att hantera energifrågorna sker på ett både hållbart och kostnadseffektivt sätt.