Bra att veta - Matchregler

Några skillnader mellan Slagspel och MATCH

Slaget som golfaren på bilden försöker sig på är inte tillåtet i någon spelform!

Men det finns några väsentliga skillnader mellan slagspel och match som kan vara bra att ha koll på. Kanske hade Annika Sörenstam vunnit sin Solheim Cup-match 2000 mot amerikanskan Kelly Robins om hon inte spelat när det inte var hennes tur?

Det är ett exempel på skillnad mellan slagspel och matchspel. I match skall den som är längst ifrån hålet spela först. Men motståndaren kan bestämma om ditt slag, som du slog när det inte var din tur, skall godkännas eller inte. I Annikas fall hålade hon ut sin chip och Kelly Robins godkände inte slaget. Troligen hade hon godkänt slaget om Annika hade missat grovt?

På liknande sätt kan en motspelare godkänna eller återkalla ett slag för att starta hålet som spelats från en plats utanför tee.

Dessa båda situationer är som tur är ovanliga. Det skapar ju heller inte en god stämning om man håller benhårt på sin rätt när motståndaren råkat göra fel, men det är dock inom reglernas ram.

Det som är desto trevligare är att kunna skänka motståndarens putt. Man kan även skänka ett helt hål eller t o m hela matchen innan den förlorats. En skänkning kan inte återtas och heller inte avböjas.

Generell plikt
I slagspel är den generella plikten för regelbrott två slags plikt. I match är den generella plikten förlust av hål.

På första tee
I Hamra-cupen har vi ingen särskild startlista som visar vem som har honnören på första tee. Man bör därför lotta spelordningen. 

Här kan du läsa lite mer om några regler för matchspel som kan vara bra att vara förtrogen med.

Handicap 
Spelaren/laget med lägst spelhandicap nollställs och skillnaden ges på hål med lägst index. 

Före starten fastställer spelarna skillnaden. Det är speldagens aktuella handicap som ligger till grund. Om en spelare börjar en match och har uppgivit en högre spelhandicap än han eller hon har rätt till, och detta påverkar det antal slag som skall ges eller fås, är spelaren (laget) diskvalificerad. I annat fall måste spelaren/laget spela med den spelhandicap som uppgivits.

För uträkning av lagets spelhandicap i Greensome, se exempel i inbjudan.

Begäran om regelbeslut
När en spelare vill att tävlingsledningen ska avgöra hur reglerna ska tillämpas, såväl för eget som motspelarens spel, får spelaren begära ett domslut. (Tidigare benämnt ”Claimning”.)

Om ingen behörig representant för tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid, får spelaren begära ett domslut genom att meddela motspelaren att ett senare domslut kommer att sökas när tävlingsledningen går att nå. Eftersom Hamracupen (bortsett från Finaldagen) spelas utan tävlingsledning på plats är detta normalfallet.

Tävlingsledningen får endast behandla en begäran om domslut om den har gjorts i tid (se Regel 20.1b (2).

Uttryck som: ”Jag är inte säker på att det där är tillåtet.” eller ”Jag tror inte att du får göra så.” är inte en giltig begäran om ett domslut..

Obs 1      I matchspel är det till skillnad från slagspel inte tillåtet att spela två bollar när man är osäker på vad man ska göra. (Tidigare benämnt ”Alternativ boll”.) Gör en spelare detta i matchspel så spelar han eller hon fel boll och förlorar hålet om motspelaren protesterar och begär ett domslut i tid.

Obs 2      I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna.

Caddie
Det är spelarens och hans caddies ansvar att känna till reglerna. Om spelarens caddie bryter mot en regel under en fastställd rond får spelaren den gällande plikten.

Övning
På en dag för en matchtävling får en spelare övningsspela på banan före en rond. 

Informera motspelaren om antalet slag och plikt
När som helst under spelet av ett hål eller efter att ett hål avslutats, har motspelaren rätt att fråga spelaren hur många slag han eller hon har på hålet (både utförda slag och pliktslag).

När man blir tillfrågad om antalet slag, eller när man ger denna upplysning utan att ha tillfrågats, måste man uppge rätt antal slag. En spelare som uppger fel antal slag förlorar hålet om han eller hon inte rättar sitt misstag i tid:

 Under spelet av ett hål: Spelaren måste rätta sitt misstag innan motspelaren slår ytterligare ett slag eller vidtar någon liknande åtgärd (t ex skänka nästa hål eller matchen).

Efter att ett hål avslutats: Spelaren måste rätta sitt misstag innan någon av spelarna slår ett slag för att starta ett annat hål (eller vidtar någon liknande åtgärd), eller innan resultatet är slutgiltigt om det rör sig om det sista hålet i matchen. Det blir dock ingen plikt om spelarens uppgift om fel antal slag inte påverkar motspelarens uppfattning om resultatet av hålet.

Upplysa motspelaren om plikt: En spelare som får plikt måste upplysa motspelaren om den plikten så snart detta rimligtvis är möjligt. Detta krav gäller även om spelaren själv inte är medveten om plikten. Det blir dock ingen plikt om spelaren rättar misstaget innan motspelaren slår ytterligare ett slag (eller vidtar någon liknande åtgärd), eller innan resultatet är slutgiltigt om det rör sig om det sista hålet i matchen. Likaså blir det ingen plikt om motspelaren kände till spelarens plikt, t ex genom att se att spelaren uppenbarligen tagit lättnad med plikt.

Veta ställningen i matchen
Om spelarna av misstag är överens om en ställning i matchen som är felaktig, kan de korrigera ställningen innan någon av spelarna slår ett slag för att starta ett annat hål, eller om det rör sig om det sista hålet i matchen, innan resultatet är slutgiltigt. Om resultatet inte korrigeras inom den tiden, blir den felaktiga ställningen i matchen den faktiska ställningen.

Fel boll
Om en spelare slår ett slag på fel boll förlorar han hålet. Om spelaren och motspelaren förväxlar bollarna under spelet av ett hål, förlorar den hålet, som först slog ett slag på fel boll. Om detta inte kan avgöras, måste hålet spelas ut med de förväxlade bollarna.

Boll i vila lyft eller rubbad av motspelare
Om motspelaren lyfter eller avsiktligt vidrör spelarens boll i vila eller orsakar att den rubbas får motspelaren ett slags plikt. Men det finns flera undantag. Det blir ingen plikt när motspelaren:

- lyfter bollen när han eller hon skänker ett slag, ett hål eller matchen

- lyfter bollen på spelarens begäran

- av misstag markerar läget för och lyfter spelarens boll på green i tron att det motspelarens egen boll

- av misstag orsakar att bollen rubbas genom att vidta någon av de åtgärder som även utgör undantag för spelaren: vid letande, oavsiktligt på green och vid tillämpning av någon regel.

Boll i rörelse träffar av misstag mospelaren 
Om en spelares boll av misstag träffar motspelaren, hans eller hennes caddie eller utrustning, blir det ingen plikt för någon spelare. Om bollen spelats från någonstans utanför green måste bollen spelas som den ligger. (Den tidigare möjligheten att då annullera slaget gäller inte längre enligt de nya reglerna 2019.)

Om motsvarande händer en boll som spelats från green räknas inte slaget och den ursprungliga bollen eller en annan boll måste återplaceras på sin ursprungliga punkt.

Boll i rörelse påverkad eller stoppad av annan boll i vila
Om en spelares boll i rörelse efter ett slag träffar en annan boll i vila, måste spelaren spela bollen som den ligger. I matchspel utgår ingen plikt även om båda bollarna låg på green före slaget. Motspelarens boll, som var i vila, skall återplaceras.