Bra att veta

Några skillnader mellan Slagspel och MATCH

Slaget som golfaren på bilden försöker sig på är inte tillåtet i någon spelform!

Men det finns några väsentliga skillnader mellan slagspel och match som kan vara bra att ha koll på. Kanske hade Annika Sörenstam vunnit sin Solheim Cup-match 2000 mot amerikanskan Kelly Robins om hon inte spelat när det inte var hennes tur?

Det är ett exempel på skillnad mellan slagspel och matchspel. I match skall den som är längst ifrån hålet spela först. Men motståndaren kan bestämma om ditt slag, som du slog när det inte var din tur, skall godkännas eller inte. I Annikas fall hålade hon ut sin chip och Kelly Robins godkände inte slaget. Troligen hade hon godkänt slaget om Annika hade missat grovt?

På liknande sätt kan en motspelare godkänna eller begära att ett utslag som spelats från fel plats skall slås om.

Dessa båda situationer är som tur är ovanliga. Det skapar ju heller inte en god stämning om man håller benhårt på sin rätt när motståndaren råkat göra fel, men det är dock inom reglernas ram.

Det som är desto trevligare är att kunna skänka motståndarens putt. Man kan även skänka ett helt hål eller t o m hela matchen innan den blivit förlorad. En skänkning kan inte ångras och heller inte avböjas.

Generell plikt
I slagspel är den generella plikten för regelbrott två slags plikt. I match är den generella plikten förlust av hål.

På första tee
I Hamra-cupen har vi ingen särskild startlista som visar vem som har honnören på första tee. Man bör därför lotta spelordningen. 

Här kan du läsa lite mer om några regler för matchspel som kan vara bra att veta.

Utdrag ur en sammanställning som vår eminente regelordförande KG Persson tagit fram till herrgolfens Ryder Cup.

Handicap
Spelaren/laget med lägst hcp nollställs och skillnaden ges på hål med lägst index. I foursome beräknas parets spelhandicap genom att addera hälften av varje spelares spelhandicap. Summan avrundas till närmaste heltal.

Före starten av en match i en handicaptävling, bör spelarna fråga varandra om respektive handicap. Det är speldagens aktuella hcp som gäller. Om en spelare börjar en match och har uppgivit en högre handicap än han har rätt till och detta påverkar det antal slag som skall ges eller fås, är han (laget) diskvalificerad. I annat fall måste spelaren spela med den spelhandicap han uppgivit.

Delat hål.
När en spelare har hålat ut och hans motspelare har ett slag kvar för att dela hålet, är hålet delat om spelaren därefter får plikt. Ex: Motspelaren ger ett råd om puttlinjen.

Claimning = hävda att motspelaren ådragit sig plikt 
Om ingen behörig representant för tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid, måste spelarna fortsätta matchen utan dröjsmål. Eftersom Hamracupen (bortsett från Finaldagen) spelas utan tävlingsledning på plats är ovanstående normalfallet.

Tävlingsledningen får behandla en claimning endast om den har gjorts i tid och om spelaren som claimar har meddelat sin motspelare vid tidpunkten (i) att han gör en claimning eller vill att tävlingsledningen ska avgöra situationen och (ii) om de fakta kring som ligger till grund för claimningen.

Uttryck som: ”Jag är inte säker på att det där är tillåtet.” eller ”Jag tror inte att du får göra så.” är inte en giltig claimning.

OBS! I matchspel är det till skillnad från slagspel inte tillåtet att spela en alternativ boll vid ovisshet om tillvägagångssätt. Gör en spelare detta i matchspel så spelar han fel boll och förlorar hålet om motspelaren ”claimar”.

Caddie
Det är spelarens och hans caddies ansvar att känna till reglerna. Om spelarens caddie bryter mot en regel under en fastställd rond får spelaren den gällande plikten.

Övning
På en dag för en matchtävling får en spelare övningsspela på banan före en rond. 

Visa spellinjen på green
När spelarens boll ligger på green får spelaren eller hans caddie, före men inte under slaget, visa en linje för puttning, men då får greenen inte vidröras. Inget märke får placeras någonstans för att markera en linje för puttning.

Information om antalet slag
En motspelare är under spelet av ett hål berättigad att av spelaren få veta hur många slag denne har och, efter spelet av ett hål, hur många slag som spelaren haft på det just avslutade hålet.

En spelare får inte ge fel information till sin motspelare. Om en spelare ger fel information förlorar han hålet. En spelare anses ha givit fel information om han:

(i)    underlåter att upplysa sin motspelare så snart som möjligt att han har fått plikt, om han inte (a) uppenbart handlade enligt en regel som gav plikt och motspelaren observerade detta eller (b) rättar misstaget innan motspelaren slår sitt nästa slag, eller

(ii)   under spelet av ett hål ger felaktig upplysning angående antalet slag han har och inte rättar misstaget innan motspelaren slår sitt nästa slag, eller

(iii) ger felaktig upplysning angående antalet slag han hade efter avslutandet av ett hål och detta påverkar motspelarens uppfattning om resultatet av hålet, om han inte rättar misstaget innan någon spelare slår ett slag från nästa tee eller, om det rör sig om sista hålet i matchen, innan alla spelare lämnar greenen.

En spelare har givit fel information även om detta beror på att han inte tagit upp en plikt som han inte visste att han hade ådragit sig.

Spelordning
Den sida som vinner ett hål har honnören på nästa tee. Om ett hål har delats behålls honnören av den sida som hade den på föregående tee. Efter att båda spelarna har börjat spelet på hålet spelas den boll som ligger längst från hålet först. 

Fel boll
Om en spelare slår ett slag på fel boll förlorar han hålet. Om spelaren och motspelaren förväxlar bollarna under spelet av ett hål, förlorar den hålet, som först slog ett slag på fel boll. Om detta inte kan avgöras, måste hålet spelas ut med de förväxlade bollarna.

Boll i vila rubbad av motspelare, caddie eller utrustning
a. Under letande
När man letar efter en spelares boll gäller att om en motspelare, dennes caddie eller utrustning, rubbar bollen, vidrör den eller orsakar att den rör sig, utgår ingen plikt. Om bollen rubbas måste den återplaceras. 

  1. Annat än under letande
    När man inte letar efter en spelares boll och om en motspelare, dennes caddie eller utrustning, rubbar bollen, avsiktligt vidrör den eller orsakar att den rör sig, utöver vad som är tillåtet enligt reglerna, får motspelaren ett slags plikt. Om bollen rubbas måste den återplaceras.

Obs! Om en spelare markerar och lyfter motspelares boll på green utan motspelarens tillåtelse pliktar han 1 slag och bollen skall återplaceras.

Boll i rörelse påverkad eller stoppad av motspelare, caddie eller utrustning
Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av en motspelare, dennes caddie eller utrustning, utgår ingen plikt. Spelaren får, innan något slag slås av någon av sidorna, annullera slaget och spela en boll utan plikt så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades eller spela bollen som den ligger. 

Boll i rörelse påverkad eller stoppad av annan boll i vila
Om en spelares boll i rörelse efter ett slag påverkas eller stoppas av en boll i spel och i vila, måste spelaren spela bollen som den ligger. I matchspel utgår ingen plikt även om båda bollarna låg på green före slaget