Tävlingsvillkor 2021

Generella tävlingsvillkor på Kungsbacka Golfklubb

Undantag från dessa Tävlingsbestämmelser kan gälla för enskild tävling eller för de tävlingar som arrangeras av klubbens olika kommittéer.
(Se respektive tävlingsinbjudan eller under fliken Kommittéer.) 

Aktuellt tävlingsprogram finns under fliken Tävla på hemsidan. Vid lottade tävlingar har tävlande företräde på banan.

Tävlingar spelas enligt
Regler för Golfspel, KbGK:s Lokala Regler, Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1-3 samt WHS (World Handicap System).

Transportmedel
Spelare, som av medicinska skäl behöver använda persontransporthjälpmedel vid tävling, ska visa upp skriftligt tillstånd ifrån hemmaklubbens styrelse (baserat på läkarintyg). Spelaren bokar själv golfbil via klubbens reception.
Tävlingsledningen samlottar i största möjliga mån spelare med behov av golfbil.

Villkor för deltagande i tävling
Alla med en exakt handicap enligt WHS har rätt att delta i samtliga tävlingar, förutsatt att villkoren för deltagande i aktuell tävling är uppfyllda. I tävlingsvillkoren för aktuell tävling anges vem som har rätt att delta. Villkoren för deltagande kan omfatta kön, ålder, spelkategori (proffs eller amatör), exakt handicap, medlemskap, nationalitet, civilstånd eller släktskap, funktionsnedsättning samt krav på minst 4 registrerade ronder i scorehistoriken under de senaste 12 månaderna fram till tidpunkten för lottning. En spelare som inte uppfyller ett eventuellt krav på minimiantal ronder i scorehistoriken har rätt att delta i tävlingen, men har inte rätt till priser i tävlingen.

I "Äkta makar" gäller att paret skall vara gifta eller vara sambor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, har gemensamt hushåll och samma folkbokföringsadress utan att vara gifta med varandra.

I generationstävlingar ska släktskapet i paret vara biologiskt eller barnet adopterat. I tävlingar för två generationer kan ett led vara överhoppat så att t ex en far- eller morförälder kan spela med sitt barnbarn.

I "Oäkta par Mixed" måste parets båda spelare ha olika kön. Parets spelare får inte vara gifta eller sambor, och inte heller vara släkt enligt reglerna för generationstävlingar. För spelare med svenskt personnummer är den näst sista siffran jämn för kvinnor och ojämn för män.
För spelare utan svenskt personnummer gäller det kön som anges i aktuellt pass.

Handicap
Det är en spelares skyldighet att ha dagsaktuellt rätt handicap noterat i GIT före start i en tävling. Vid avvikelser beslutar tävlingsledningen om spelaren får delta i den aktuella tävlingen eller inte.

Spelare som fått sin exakta handicap ändrad efter tävlingsanmälan skall spela på sin uppdaterade spelhandicap. Spelaren är ensam ansvarig för att rätt spelhandicap (antal slag enligt slopetabellen) står på scorekortet.

Spelaren skall spela i den klass som gäller på startlistan.

Anmälan till tävling
Genom att anmäla sig till klubbens tävlingar godkänner man att relevanta personuppgifter publiceras på klubbens olika Informationskanaler.

Anmälan kan göras från kl. 08.00, 3 veckor före respektive tävlingsdatum, antingen via nätet på Golf.se eller på klubbens terminaler. Om inte annat har angivits för tävlingen utgår anmälningstiden kl. 17.00 tre dagar före respektive tävlingsdatum för tävling som spelas på vardagar, och på onsdag kl. 17.00 för tävling som spelas på lördag, söndag eller helgdagar. Startlistan publiceras 2 dagar före aktuellt tävlingsdatum.

Tävlingsavgift
Tävlingsavgiften är 100 kr per person vid såväl singeltävling som partävling.

Betalning av tävlingsavgiften och eventuell greenfee skall ske i samband med anmälan, dock senast före anmälningstidens utgång.

Spelare som anmält sig till en tävling men inte betalat tävlingsavgiften (och eventuell greenfee) vid anmälningstidens utgång, har inte rätt att delta i tävlingen. Spelare som inte återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång är skyldig att betala tävlingsavgiften.

Vid återbud efter anmälningstiden eller om inlottad spelare uteblir kallas eventuella reserver i anmälningsordning.                   

              


Tävlingsgreenfee per person exklusive anmälningsavgifter

            Greenfeegäst        Medlem NB/Vard/DeGK/VbGK/FbGK                                                  

 

  Senior Junior   Senior Junior  
Singel vard/helg 550 kr 175 kr   400 kr 100 kr  
Foursome/Greensome 350 kr 100 kr   250 kr  50 kr  
Fyrboll 400 kr 125 kr   300 kr 50 kr  


Klassindelning Singeltävlingar 
Där inget annat anges spelas singeltävling i 4 klasser efter exakt handicap enligt följande:

  Herrar Gul tee Damer Röd tee
Klass A +8,0-10,8 +8,0-11,1
Klass B 10,9-16,8 11,2-18,9
Klass C 16,9-36,3 19,0-36,3
Klass D 36,4-54,0 36,4-54,0

 

Klassindelning Partävlingar

  Sammalagd exakt handicap för paret  
Klass A +16,0-36,0  
Klass B 36,1-72,0  
Klass C 72,1-90,0  

 

Resultat och priser
Vid lika resultat i scratchtävlingar tillämpas särspel om förstaplatsen (hål för hål) och den matematiska metoden för övriga placeringar. Vid lika resultat i handicaptävlingar enligt slagspelsregler tillämpas spelhandicapmetoden i första hand och därefter den matematiska metoden.

För pristagare gäller att spelaren själv, eller ett av av spelaren utsett ombud, finns på plats vid prisutdelningen. Ombudets namn skall meddelas tävlingsledningen före prisutdelningen. Pris som inte avhämtats i samband med prisutdelningen tillfaller klubben. Tävlingsledningen åtar sig inte att vara ombud.

Inställd eller avbruten tävling
Vid inställd tävling återbetalas anmälningsavgiften (och eventuell greenfee). Om en tävling som på börjats avbryts eller annulleras återbetalas inte tävlingsavgiften.

Regelfrågor och domslut
I tävlingar med utsedd domare har denne befogenhet att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna enligt Regel 20.2a. I tävlingar utan utsedd domare avgörs domsluten av tävlingsledningen enligt Regel 20.2b.