Kallelse till Vårens Årsmöte 2024

Medlemmarna i Kungsbacka Golfklubb kallas härmed till Årsmöte

TID: Tisdag 7 maj 2024, kl. 18.00

PLATS: Särögården, Liabovägen 1, 429 41 Särö

ANMÄLAN: via MinGolf.se senast 25 april

(vid anmälan välj närvaro i lokal eller digitalt)

För digital medverkan:

 • Uppkoppling sker via en dator, telefon eller surfplatta
 • Länk till mötet skickas ut via e-post till de som vid anmälan önskat att delta digitalt
 • Viktigt att alla som avser delta digitalt kontrollerar vilken e-postadress som angivits i Min Golf. Det är  a till den e-postadressen som mötesinbjudan och länk till mötet skickas
 • E-postadressen skall vara personlig. Vid beslut och votering - endast en röst per e-postadress.

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTET

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens redogörelse för framlagd årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Behandling av styrelsens förslag avseende stadgeändring
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande


MÖTESHANDLINGAR OCH STADGAR

Motioner: Inskickas via mail senast 9 april till: klubbchef@kungsbackagk.se 

Möteshandlingar: Finns tillgängliga på klubbens hemsida under Medlemssidor fr.o.m. den 23 april

Stadgar: Finns tillgängligt på klubbens hemsida under Medlemssidor (länk)

 

Välkommen!
Styrelsen

Kommentarer